Nexus' software components have new names:

Nexus PRIME -> Smart ID Identity Manager
Nexus Certificate Manager -> Smart ID Certificate Manager
Nexus Hybrid Access Gateway -> Smart ID Digital Access component
Nexus Personal -> Smart ID clients

Go to Nexus homepage for overviews of Nexus' solutions, customer cases, news and more.


Detta Avtal har ingåtts mellan Nexus och Partnern för att reglera Nexus tillhandahållande och Partnerns användande av Tjänsten.

1. Definitioner

Administratör

En person som använder Tjänsten genom ett administratörskonto för Partnern eller av partnern godkänd användare.

Avtalet

Detta Avtal avseende Nexus GO Cards as a Service som ingåtts mellan Nexus och Partnern.

Beställare

Part som Partnern auktoriserat att genom Portalen göra beställningar av Produkter i Partnerns namn.

Dokumentation

Den dokumentation som vid var tid finns tillgänglig på Nexus webbplats för beskrivning av Tjänsten och Produkterna.

Nexus

Nexus

Partnern

Den part som ingått detta Avtal med Nexus för att nyttja Tjänsten.

Portalen

Nexus orderportal för Produkter.

Produkter

Produkter såsom passerkort, foto ID-kort, chipkort,  nyckelbrickor, och/eller andra objekt för identifiering och åtkomst- och behörighetsstyrning som framställs av Nexus på Partnerns eller Beställarens begäran genom Portalen.

Tjänsten

Nexus GO Cards as a Service, vilken ger Partnern möjlighet att tillhandahålla produkter ur Nexus standardsortiment och produkter med viss anpassning och tillgängliggöra dessa i portalen, inom ramen som beskrivs av Dokumentationen.

2. Tjänsten

2.1.      Nexus åtar sig att tillhandahålla Tjänsten gentemot full efterlevnad av villkoren i detta Avtal. Nexus ska tillhandahålla en fackmannamässigt utförd Tjänst och strävar efter att Tjänsten alltid ska vara tillgänglig, men garanterar inte att den alltid kommer vara felfri eller fungera utan avbrott.

2.2.      Partnern kan genom Tjänsten skapa en onlinekatalog med Produkter vilka kan beställas av Partnern eller en Beställare genom Portalen.  Partnern får inte använda Tjänsten i något annat syfte.

2.3.      Samtliga beställningar av Produkter genom Portalen, oavsett om de gjorts av Partnern eller Beställaren, görs i Partnerns namn.

3. Partnerns nyttjande av Tjänsten

3.1.      Partnern har möjlighet att skapa ett eller flera administratörskonton för Tjänsten. Partnern ansvarar för all användning av Tjänsten via samtliga administratörskonton som Partnern skapat. Det är Partnerns ansvar att tillse att samtliga Administratörer är medvetna om och agerar i enlighet med innehållet i detta Avtal, samt att tillse att de skyddar sina konton med säkra lösenord.

3.2.      Partnerns anställda och av partner utsedda personer får vara Administratörer. Misstänker Partnern att någon obehörig fått eller riskerar att få tillgång till Tjänsten ska Partnern omedelbart meddela Nexus.

3.3.      Partnern har vidare, i Tjänsten, möjlighet att auktorisera Beställare att göra beställningar av Produkter genom Portalen i Partnerns namn.

3.4.      Partnern ska ersätta Nexus för samtliga kostnader, skador och/eller förluster som drabbar Nexus med anledning av Partnerns brott mot denna punkt 3.

4. Ersättning och betalning

Nexus tillhandahåller Tjänsten kostnadsfritt.  Nexus tar betalt för beställda Produkter enligt vid var tid gällande prislista. Nexus fakturerar Partnern för beställda Produkter. Betalningsvillkor för beställda Produkter framgår av vid var tid gällande prislista.

5. Publicering

I syfte att göra känt för allmänheten att Partnern använder Tjänsten har Nexus rätt att publicera Partnerns varumärke och/eller firma under vilken verksamheten bedrivs på Nexus webbplatser samt i övrigt göra detta känt för allmänheten, inklusive genom publikation på tredje parts webbplats eller annat medium.

6. Reklamation 

6.1.      Om Partnern upptäcker fel i Tjänsten eller Produkt, dvs. att Tjänsten eller Produkten inte fungerar i enlighet med Dokumentationen och/eller Partnerns formgivning och/eller konfiguration, ska Partnern skriftligen underrätta Nexus med angivande av vari felet består (reklamation). Partnern bär ansvaret gentemot Beställare för Produkternas funktionalitet. Använd denna blankett: Reklamation av kort i Nexus GO Cards.

6.2.      Reklamation ska lämnas snarast efter att Partnern upptäckt felet och i alla händelser senast inom en månad från det att felet uppstod. Om det föreligger fel i Produkt ska reklamation ske senast inom 14 dagar från att Produkten levererats.

6.3.       Om Partnern inte reklamerar inom föreskriven tid tappar Partnern rätten att åberopa felet mot Nexus. Detsamma gäller för reklamation som inte lämnas inom rimlig tid efter att Partnern borde ha upptäckt felet.

6.4.      Nexus ska vidta rimliga åtgärder för att rätta fel i Tjänsten. Partnern har inte rätt till annan påföljd i anledning av fel i Tjänsten.

6.5.      Vid fel i Produkt har Partnern efter Nexus val rätt till antingen nya felfria exemplar av Produkten eller rätt till återbetalning av erlagd ersättning för Produkten. Partnern har inte rätt till annan påföljd i anledning av fel i Produkten.

6.6.      Om Partnern reklamerat och det visar sig att något fel för vilket Nexus ansvarar ej förelegat ska Partnern betala skälig ersättning för de kostnader som Nexus har haft i anledning av reklamationen, såsom för utredning avseende det påstådda felet.

7. Begränsning av åtkomst

Utöver vad som i övrigt framgår av detta Avtal har Nexus har rätt att omedelbart avbryta Partnerns tillgång till Tjänsten om (i) Nexus anser att det föreligger säkerhetsmässiga skäl, (ii) det är nödvändigt för genomförande av underhåll, uppdateringar, uppgraderingar eller ändringar av Tjänsten, (iii) problem har uppstått med tillhandahållandet av Tjänsten, eller (iv) lag, föreskrift, domstols eller annan myndighets dom eller beslut föreskriver det. Nexus åtar sig att i sådana fall att vidta alla rimliga åtgärder för att Tjänsten snarast möjligt ska kunna återupptas. Vid sådana, eller andra avbrott, som varar under tidsperiod som kan förväntas innebära betydande olägenhet för Partnern ska Nexus meddela Partnern om vad som har inträffat och om möjligt lämna en prognos om när Tjänsten rimligen kan förväntas återupptas.

8. Ansvarsbegränsning

8.1.      Parts skadeståndsansvar är begränsat till ersättning för direkt skada eller förlust som uppkommit som direkt följd av partens fel eller försummelse och till maximalt SEK 100.000 under avtalstiden. Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte vid brott mot punkterna 9 och/eller 10.

8.2.      Part ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för part att fullgöra åtagande enligt Avtalet eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som angivits i denna bestämmelse, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

9. Immateriella rättigheter etc.

9.1.      Avtalet medför ingen överlåtelse eller upplåtelse av några immateriella rättigheter och ger inte någon rätt för Partnern att nyttja Tjänsten utöver vad som explicit framgår av detta Avtal.

9.2.      Nexus är inte ansvarigt för och kommer inte att erhålla några immateriella rättigheter till sådant material Partnern laddar upp eller på annat sätt tillgängliggör genom Tjänsten. Oaktat detta ska Nexus ha rätt att nyttja sådant material i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten såsom, men inte uteslutande, för att sätta Partnerns eller Beställares logotyp eller firma på Produkter. För det fall Partnern laddar upp eller på annat sätt genom Tjänsten tillgängliggör sådant material som tillhör Nexus, ska sådant material förbli Nexus.

9.3.      Partnern ansvarar för att Partnern innehar erforderliga rättigheter för allt material Partnern laddar upp eller på annat sätt tillgängliggör genom Tjänsten får nyttjas av såväl Partnern som Nexus i den utsträckning som är nödvändigt för att Nexus ska kunna tillhandahålla Tjänsten.

9.4.      Partnern får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Nexus, överlåta, upplåta rätt till, ändra, kopiera, dekompilera, utöva s.k. ”reverse engineering”, använda eller på något annat sätt hantera Tjänsten eller till Tjänsten relaterat material som tillhör Nexus.

10. Sekretess

Vardera parten förbinder sig att inte för utomstående obehörigen avslöja företagshemlig och/eller sekretesskyddad information som denne fått del av i anledning av detta Avtal. Information enligt denna punkt 10 omfattar varje upplysning av teknisk, kommersiell eller annan art, oavsett om den dokumenterats eller inte, som part fått ta del av med anledning av detta Avtal, vilket särskilt inkluderar information som rör Tjänsten eller Nexus övriga tjänster. Detta konfidentialitetsåtagande gäller inte för upplysningar som är (i) allmänt kända eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal, eller (ii) som part kan visa att denne kände till redan innan upplysningen mottogs från den andra parten.

11. Personuppgifter

I syfte att tillhandahålla Tjänsten kommer Nexus att behandla personuppgifter för Partnerns räkning. Med anledning av detta har parterna, genom Bilaga 1 till detta Avtal, ingått personuppgiftsbiträdesavtal.

12. Avtalstid och förtida upphörande

12.1.    Avtalet gäller tills vidare med en månads ömsesidig uppsägningstid. Partnerns uppsägning ska göras enligt instruktioner i Tjänsten.

12.2.    Vardera parten äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte rättat detsamma skyndsamt efter skriftlig underrättelse från motparten med angivande och beskrivning av vari brottet består.

12.3.    Nexus har vidare rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Partnern försätts i konkurs eller ansökan om försättande i konkurs inges till domstol eller Partnern träder i likvidation, inleder ackordsförhandlingar, blir föremål för företagsrekonstruktion eller om det finns skälig anledning att anta att Partnern ej kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet eller annat avtal som har direkt samband med Avtalet.

13. Ändringar i tjänsten eller Avtalet

13.1.    Nexus har rätt att ensidigt ändra Avtalet med fjorton dagars skriftligt varsel, t.ex. via e-post, vilket bland annat innebär att Nexus har rätt att ändra omfattning och innehåll i Tjänsten. Om Partnern inte godkänner sådan ändring har Partnern rätt att säga upp Avtalet till upphörande senast tre dagar före den dag ändringen träder ikraft. Om sådan uppsägning inte görs ska Partnern anses ha godkänt ändringen.

13.2.    Beställningar av Produkt som gjorts innan avtalsändring ska inte omfattas av avtalsändring.

13.3.    Ändringar som enligt Nexus bedömning är obetydliga eller till fördel för Partnern får genomföras av Nexus utan föregående underrättelse. 

14. Meddelanden

Meddelanden ska anses mottagna vid det tidigare av (i) Partnerns bekräftelse av mottagandet av meddelandet, och (ii) tre dagar efter att de skickats av Nexus till av Partnern på föreskrivet vis angiven e-postadress (se instruktioner i Tjänsten).

15. Överlåtelse av Avtalet

Nexus har rätt att överlåta Avtalet till annan part inom samma koncern som Nexus eller till tredje part som del av verksamhetsöverlåtelse. Partnern saknar rätt att överlåta Avtalet.

16. Tillämplig lag, tvistlösning

16.1.    Svensk rätt ska äga tillämpning avseende detta Avtal.

16.2.    Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.