Skip to main content
Skip table of contents

Användarvillkor för administratörer i Nexus GO Cards

1. Definitioner

Administratör 

En användare av Tjänsten Nexus GO Cards som även kan upprätta konton för andra användare för beställning i portalen för Tjänsten Nexus GO Cards.

Användare 

Part som i portalen får göra beställningar av Produkter. 

Användarvillkor 

Användarvillkoren reglerar användningen av Tjänsten Nexus GO Cards. 

Du 

 Du, individ som använder Tjänsten. 

Partner 

 Den part som ingått detta Avtal med Nexus för att nyttja Tjänsten. 

Produkter 

Produkter som finns tillgängliga i portalen såsom passerkort, foto ID-kort, chipkort,  nyckelbrickor, och/eller andra objekt för identifiering och åtkomst- och behörighetsstyrning som framställs av Nexus.  

Tjänsten 

Tjänsten Nexus GO Cards ger Partnern möjlighet att tillhandahålla produkter ur Nexus standardsortiment och produkter med viss anpassning och tillgängliggöra dessa i portalen. Tjänsten beskrivs i steg 4 nedan.

Överenskommelse 

Överenskommelsen för att tillhandahålla Tjänsten som ingåtts mellan Partner och Nexus i Avtal för Nexus GO Cards.

2. Personuppgifter 

För att tillgodose Partners behov av Tjänsten samt för att tillgängliggöra Tjänsten behöver Nexus hantera vissa personuppgifter. I Nexus personuppgiftspolicy finns information hur denna hantering sker. Nexus kommer inte att samla in, hantera eller spara personuppgifter i något annat syfte än vad som definieras ovan.

Mer information finns i det fullständiga personuppgiftsbiträdesavtalet.

3. Omfattning av användarvillkor

Genom att acceptera dessa användarvillkor för Nexus GO Cards, erhåller du en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, rättighet att använda Tjänsten som det framgår i dessa Användarvillkor för Nexus GO Cards. För att kunna logga in och använda tjänsten Nexus GO Cards behöver Du ange namn och kontaktinformation. Den informationen kommer att sparas och hanteras i systemet.

Säkerställ att det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Partner och Nexus för hantering av personuppgifter enligt GDPR.

4. Tjänsten

Tjänsten beskrivs på https://go.nexusgroup.com/services/cards/cards-service/.

Som administratör kan Du använda Tjänsten för att beställa produkter och hantera kunders beställningar av produkter i portalen. Administratörer kan även upprätta konton för andra användare samt använda andra funktioner som kan vara tillgängliga genom ditt konto och dina behörigheter.

5. Nyttjande av Tjänsten

5.1.   Du är ansvarig för användning av Tjänsten som du får tillgång till och att det sker enligt denna överenskommelse. Du är ansvarig för att välja säkra former för inloggning samt iaktta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla inloggningsuppgifter säkra och konfidentiella för andra.

5.2.   Du får inte (i) registrera falsk information vid användning av Tjänsten, (ii) använda information från tredjepart utan nödvändiga tillstånd, (iii) eller tillåta tredjepart att använda ditt konto eller inloggningsuppgifter till Tjänsten. Om du upptäcker att dina inloggningsuppgifter kan ha hamnat i orätta händer eller används av annan part, måste du omedelbart återställa inloggningsuppgifterna samt kontakta Partner och Nexus.

5.3.   Du godkänner villkoren att inte (i) distribuera någon del av Tjänsten oavsett kanal eller sätt eller göra Tjänsten tillgänglig i nätverk där den kan användas av andra produkter eller anordningar samtidigt, (ii) värva eller tillgängliggöra personuppgifter för kommersiella eller olagliga syften, (iii), hyra, leasa, låna, sälja, distribuera eller licensiera Tjänsten, (iv) kopiera, dekompilera, omvandla datakod, demontera, eller försöka härleda källkoden för Tjänsten, modifiera eller på något sätt avleda arbetet med Tjänsten, uppdateringar eller andra delar därefter, (v) förstöra, förändra, modifiera eller på annat sätt försöka förändra copyright-noteringar eller Tjänstens varumärke, (vi) använda eller lansera någon form av automatiserade mjukvarurobotar, inkluderat utan begräsningar även s.k. robots och spiders eller andra automatiska funktioner, anordningar eller manuella processer för att manövrera, hantera, kopiera Tjänsten , eller (vii) på något sätt förse eller genom underlåtenhet riskera att Tjänsten utsätts för virus, så kallade worms, time-bombs och/eller andra datagenererade program och rutiner vars intention är att förstöra, skadligt störa, avlyssna och eller expropiera system, data, information eller innehåll som kan orsaka Nexus skada.

5.4.   Du får inte använda någon form av illegalt material eller material som strider mot rådande lagstiftning vid användning av Tjänsten. Du får inte heller ladda upp material från tredjepart utan att ha nödvändiga licenser och rättigheter från innehavaren av materialet.

5.5.   Du får inte använda Tjänsten i moraliska eller etiska gråzoner såsom spel, pornografi, vapen, alkohol eller mikrolån etc.

5.6.   Du får inte, genom att använda någon form av mjukvara eller hårdvara, använda, kopiera, manipulera, dekompilera eller få tillgång till delar av Tjänsten på annat sätt än vad Nexus föreskrivet.

5.7.   Om Nexus finner att Du bryter mot någon av klausulerna 5.1-5.6 ovan, äger Nexus rätten att stänga av Dig från Tjänsten, permanent eller tillfälligt.

6. Begränsning av åtkomst

Utöver vad som i övrigt framgår har Nexus har rätt att omedelbart avbryta eller begränsa Partners tillgång till Tjänsten om (a) Nexus anser att det föreligger säkerhetsmässiga skäl, (b) det är nödvändigt för genomförande av underhåll, uppdateringar, uppgraderingar eller ändringar av Tjänsten, (c) oförutsedda  problem uppstår med tillhandahållandet av Tjänsten, eller (d) lagföreskrift, domstols eller annan myndighets dom eller beslut föreskriver det. Nexus åtar sig att i sådana fall att meddela Partner samt försöka ge en estimering om när Tjänsten kan återupptas. Nexus kommer, under sådana omständigheter, att vidta rimliga åtgärder för att nyttjande av Tjänsten snarast ska kunna återupptas. 

7. Ansvarsbegränsning 

Nexus och Partners ansvar regleras i Avtal för Nexus GO Cards. Mot dig som användare eller administratör skall inte Nexus utkräva ytterligare ansvar.

8. Avstängning och uppsägning av Tjänsten

8.1.   Nexus har rätt att omedelbart verkställa uppsägning av din åtkomsträtt till Tjänsten om användarvillkoren för Tjänsten bryts.

8.2.   Nexus kan dra tillbaka din åtkomsträtt till Tjänsten av flera olika skäl som Nexus och Partner enats om i Avtal för Nexus GO Cards. Nexus kommer att, i största möjliga mån, informera om sådan eventuell avstängning av Tjänsten samt, i den utsträckning det är möjligt, informera om och i sådana fall när Tjänsten kan blir tillgänglig igen. 

9. Ändringar i tjänsten

Nexus kan från tid till annan ändra omfattning och innehåll i din version av Tjänsten.

10. Meddelanden

Meddelanden ska anses mottagna vid det tidigaste av (i) Partnerns bekräftelse av mottagandet av meddelandet, och (ii) tre dagar efter att det skickats av Nexus till av Partnern på föreskriven angiven e-postadress (se instruktioner i Tjänsten). 

11. Tillämplig lag, tvistlösning

Svensk rätt ska äga tillämpning avseende dessa Användarvillkor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.